Ցանկում կատարի՛ր նշումներ և կազմի՛ր ճիշտ պնդում.
 
Ձայնի բնութագրիչներից է`
 
 
Հաճախության չափման միավորն է`