Լույսի անդրադարձած ճառագայթի և մակերևույթին տարված ուղղահայացի կազմած անկյունը 31° է: Հաշվի՛ր անկման անկյունը:
 
Պատասխան՝ անկման անկյունը  ° է:
 
model3.gif