Ընկնող և անդրադարձող ճառագայթների միջև անկյունը 66 ° է: Որոշի՛ր անդրադարձման անկյունը:
 
Պատասխան՝ անդրադարձման անկյունը  ° է:
 
reflection1.gif