Եթե բուրգի կողմնային կողերից մեկը ուղղահայաց է հիմքի հարթությանը, ապա այդ հարթության վրա բուրգի գագաթի պրոյեկցիան հիմքի գագաթներից մեկն է:
Այս նկարում բուրգի \(DA\) կողմնային կողը ուղղահայաց է հիմքի հարթությանը:
 
piramida.JPG
 
\(DA\)-ն ուղղահայաց է հիմքին, այն բուրգի բարձրությունն է:  
Δ\(DAC\) և Δ\(DAB\) եռանկյուններն ուղղանկյուն են, \(DEA\)-ն հիմքին առընթեր երկնիստ անկյունն է:  
 
Այս նկարում բուրգի հիմքն ուղղանկյուն է:
 
PERPENDIKULARA SKAUTNE 2.JPG
 
\(SB\) կողն ուղղահայաց է հիմքին, այն բուրգի բարձրությունն է:
Δ\(SBA\) և Δ\(SBC\) եռանկյունները ուղղանկյուն են:  
Օրինակ
Քանի որ հիմքը ուղղանկյուն է, Δ\(SAD\) և \(SCD\) եռանկյունները ևս ուղղանկյուն են:
Ապացուցենք այս պնդումը երեք ուղղահայացների թեորեմի միջոցով:
 
Քանի որ \(AD\)-ն ուղղահայաց է \(SA\) թեքի \(AB\) պրոյեկցիային, ապա այն ուղղահայաց է նաև \(SA\) թեքին:
Քանի որ \(CD\)-ն ուղղահայաց է \(SC\) թեքի \(BC\) պրոյեկցիային, ապա այն ուղղահայաց է նաև \(SC\) թեքին:

PERPENDIKULARA SKAUTNE 3.JPG
 
Այսպիսով,
 
ADAB,քանի որ հիմքը ուղղանկյուն էSBAB,որպես բարձրությունADSA 
 
Հետևաբար, \(SAD =\)90° և Δ\(SAD\)-ն ուղղանկյուն եռանկյուն է: 
 
Նույն ձևով ապացուցում ենք, որ Δ\(SCD\)-ն ուղղանկյուն եռանկյուն է՝ 
CDBC,քանի որ հիմքն ուղղանկյուն էSBBC,որպես բարձրությունCDSC
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրոչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009: