Հատած բուրգ կոչվում է բուրգի այն մասը, որը գտնվում է բուրգի հիմքի և հիմքին զուգահեռ հարթության միջև:
Հատած բուրգի կողմնային նիստերը սեղաններ են:
S լրիվ=S1+S2+S կողմն
Հատած բուրգի լրիվ մակերևույթի մակերեսը հավասար է երկու հիմքերի և կողմնային մակերևույթի մակերեսների գումարին:
Եթե հատած բուրգի հիմքերը \(n\)-անկյուն բազմանկյուն է, ապա այն անվանում են \(n\)-անկյուն հատած բուրգ:
 
\(n\)-անկյուն բուրգն ունի \(n+2\) նիստ՝ \(2\) հիմք, \(n\) կողմնային նիստ:
\(n\)-անկյուն բուրգն ունի \(2n\) գագաթ՝ \(n\) գագաթ յուրաքանչյուր հիմքում:
\(n\)-անկյուն հատած բուրգն ունի \(3n\) կող` \(n\) կողմնային կող, և \(n\) կող յուրաքանչյուր հիմքում:
\(n\)-անկյուն հատած բուրգն ունի \(n·(n-3)\) անկյունագիծ:
 
Կանոնավոր բուրգի հիմքին զուգահեռ հարթության հատումով առաջացած հատած բուրգը կոչվում է կանոնավոր հատած բուրգ:
 

Trijstura pIRAMI2.JPGReg. četrstura prizma2.JPG
 
\(ABCKNV\)-ն կանոնավոր եռանկյուն
հատած բուրգ է:

\(ABC\)-ն  \(KNV\)-ն հատած բուրգի
հիմքերն են, OO1-ը՝ բարձրությունը,
\(FL\)-ը՝ հարթագիծը:
 
\(ABCDZVNK\)-ն կանոնավոր քառանկյուն հատած բուրգ է:

\(ABCD\)-ն  \(ZVNK\)-ն հատած բուրգի
հիմքերն են, OO1-ը՝ բարձրությունը:
\(FL\)-ը՝ հարթագիծը:
 
Կանոնավոր հատած բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը
 
S կողմն=12P1+P2h,
 
որտեղ P1,P2-ը հիմքերի պարագծերն են, \(h\)-ը՝ հարթագիծը:  
Կանոնավոր հատած բուրգի կողմնային մակերևույթի մակերեսը հավասար է հիմքերի պարագծերի կիսագումարի և հարթագծի արտադրյալին:
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրաչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009