eksamen 11.JPG
 
\(AD\) և \(DC\) թեքերի պրոյեկցիաները α հարթության վրա կազմում են 103°-ի անկյուն:
α հարթության մեջ գտնվող \(a\) ուղիղն անցնում է \(C\) կետով և զուգահեռ է \(AB\) պրոյեկցիային:
 
Ի՞նչ կարելի է եզրակացնել \(DC\) թեքի և \(a\) ուղղի փոխդասավորության վերաբերյալ:
 
Պատասխան՝ \(DC\) թեքը և \(a\) ուղիղը :