Plakne_2taisnes_02.png
 
 
PQ ուղիղը զուգահեռ է \(α\) հարթությանը:
 
\(P\) և \(Q\) կետերից \(α\) հարթությանը տարված են ուղղահայացներ՝ PP1α և QQ1α: Որոշիր PP1Q1Q քառանկյան տեսակը և գգտիր նրա պարագիծը, եթե PQ=PP1=29
 
Պատասխան՝
 
1. PP1Q1Q քառանկյունը  է:
 
2. PPP1Q1Q=  սմ: