Kakts_06.png
 
\(AB\) հատվածի մի ծայրակետն ընկած է \(α\) հարթության մեջ, իսկ երկրորդը՝  \(ß\) հարթության մեջ: \(α\) և \(ß\) հարթությունները փոխուղղահայաց են:
 
Հաշվիր \(AB\) հատվածի երկարությունը, եթե \(A\) և \(B\) կետերի հեռավորությունները հարթությունների հատման գծից հավասար են՝ AA1\(=\)6 սմ, BB1\(=\)6 սմ, և A1B1\(=\)7 սմ:
 
Պատասխան՝ \(AB =\) սմ: