Լրացրու բերված երկու սահմանումների ձևակերպումները:

Հարթությունից դուրս ընկած կետից հարթությանը տարված  կոչվում է այդ կետը հարթության հետ միացնող այն , որը  այդ հարթությանը:
 
Այդ հատվածի այն ծայրակետը, որն  տրված հարթության մեջ, կոչվում է  :