Հայտնի է, որ c և d ուղիղները ընակած են համապատասխանաբար α և β զուգահեռ հարթություններում:
 
Կարելի՞ է պնդել, որ c և d ուղիղները զուգահեռ են:          
 
Պատասխան՝