\(DABC\) քառանիստի DB և DC կողերի վրա վերցված են \(M\) և \(N\) կետերը (կողերի միջնակետերը չեն):
 
Tetr1.png
 
1.  Ո՞ր նիստում է ընկած \(MN\) ուղիղը:
 
2.  Քառանիստի հիմքի ո՞ր ուղղի հետ է հատվում \(MN\) ուղիղը: