Տրված է, որ K, L, M, D կետերը չեն գտնվում միևնույն հարթության մեջ: 
 
Արդյո՞ք K, L, M և L, D, K կետերով անցնող հարթությունների հատման ուղիղը KL ուղիղն է: