Տարածության մեջ α հարթությունը չհատող քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել O կետով, եթե հայտնի է, որ Oα: