Որոշիր ուղիղների կազմած անկյունները վեցանկյուն պրիզմայի մեջ, եթե հայտնի է, որ հիմքի կողը հավասար է պրիզմայի բարձրությանը:
 
Sest_prizma.pngB
 
ա) BB1 և D1E ուղիղների կազմած անկյունը ° է:
 
բ) CC1 և BC1 ուղիղների կազմած անկյունը ° է:
 
գ) CB և C1B1 ուղիղների կազմած անկյունը ° է:
 
դ) CB և BB1 ուղիղների կազմած անկյունը ° է: