Տրված է ABCDA1B1C1D1 խորանարդը:
Cube.png
 
Որոշիր խորանարդի CA1 և կողմնային նիստի \(CA\) անկյունագծերի կազմած աանկյունը:
 
Պատասխան՝
 
CA1 և \(CA\) ուղիղների կազմած անկյունը ii է: