Որոշիր ուղիղների կազմած անկյունները վեցանկյուն պրիզմայի մեջ, եթե հայտնի է, որ կողմնային կողը հավասար է \(14\) սմ, իսկ կողմնային նիստի անկյունագիծը՝ \(50\) սմ:
 
Sest_prizma.png
 
ա) FF1 և FE1 ուղիղների կազմած անկյունը ° է:
 
բ) FE1 և F1E1 ուղիղների կազմած անկյունը ° է:
 
գ) FE և FE1 ուղիղների կազմած անկյունը ° է: