Նայիր ցուցադրված նկարին:
ugigh2.png
 
Որոշիր տրված ուղիղների փոխդասավորությունը: 
 
\(a\) և \(c\) ուղիղները գտնվում են  և : Հետևաբար, այդ ուղիղները  են: