Պարզիր ուղիղների փոխդասավորությունը ABCA1B1C1 եռանկյուն պրիզմայի մեջ:
Trijst_prizma.png
 
BB1 և CA1 ուղիղները  են