1. Տրված է \(NEC\) եռանկյունը: \(N\)\(=\)27°, \(E\)\(=\)99°: Որոշիր \(C\) անկյան մեծությունը:
 
Պատասխան՝ \(C\)\(=\)°:
 
2. Տրված է ուղղանկյուն եռանկյուն, որի սուր անկյուններից մեկի մեծությունը 72° է: Որոշիր այդ եռանկյան մյուս սուր անկյան մեծությունը:  
 
Երկրորդ սուր անկյան մեծությունը ° է: