Որոշիր \(NLM\) եռանկյան անկյունների մեծությունները, եթե \(N\)\(:\)\(L\)\(:\)\(M\)\(=\)4\(:\)3\(:\)5
 
\(N\)\(=\)°
 
\(L\)\(=\)°
 
\(M\)\(=\)°