Perpend3.png
 
Հեռավորությունը \(a\) և \(b\) զուգահեռ ուղիղների միջև 19 սմ է, իսկ հեռավորությունը \(a\) և \(c\) զուգահեռ ուղիղների միջև՝ 34 սմ:
 
Որոշիր \(b\) և \(c\) ուղիղների փոխադարձ դասավորվածությունը:
 
Որքա՞ն է հեռավորությունը \(b\) և \(c\) ուղիղների միջև:
 
\(b\) և \(c\) ուղիղները  են:
 
Հեռավորությունը \(b\) և \(c\) ուղիղների միջև  սմ է: