\(D\) կետը հավասարահեռ է եռանկյան բոլոր կողմերից: \(D\) կետից ի՞նչ անկյան տակ է երևում եռանկյան կարճ կողմը, եթե եռանկյան անկյունները հավասար են 16°, 58° և 106° աստիճանների:
 
Կարճ կողմը \(D\) կետից երևում է i° անկյան տակ: