\(M\)                         \(N\)         \(N\)                                                  \(K\)   \(N\)                                    \(L\)
Malas_mediana.png
                                                                                                                               
Տրված են \(MNK\) եռանկյան երկու կողմերը և \(MK\) կողմին տարված \(NL\) բարձրությունը:
 
Տրված են եռանկյան կառուցման հետևյալ հնարավոր քայլերը՝
 
1. Տանել ուղիղ:
2. Տանել ճառագայթ:
3. Տանել հատված:
4. Գծել տրված կենտրոնով և տրված շառավղով շրջանագիծ:
5. Տրված ճառագայթի վրա՝ սկզբնակետից տեղադրել տրվածին հավասար հատված:
6. Կառուցել տրվածին հավասար անկյուն:
7. Կառուցել անկյան կիսորդը:
8. Կառուցել ուղղահայաց ուղիղ:
9. Կառուցել հատվածի միջնակետը:
 
1. Գրիր, թե մեր խնդրում ի՞նչ հերթականությամբ պետք է կիրառել այդ քայլերը:
 
(Քայլը կարող է կրկնվել, քայլի համարը գրիր առանց կետի):
 
      
 
2. Այս խնդիրը կարող է`