\(E\)                           \(B\)  \(E\)                                                   \(K\)   \(B\)                        \(H\)
Malas_mediana.png
                                                                                    
Տրված են \(EBK\) եռանկյան երկու կողմերը և \(EK\) կողմին տարված \(BH\) միջնագիծը:
 
Տրված են եռանկյան կառուցման հետևյալ հնարավոր քայլերը:
 
1. Տանել ճառագայթ:
2. Տանել հատված:
3. Գծել տրված կենտրոնով և տրված շառավղով շրջանագիծ:
4. Տրված ճառագայթի վրա՝ սկզբնակետից տեղադրել տրվածին հավասար հատված:
5. Կառուցել տրվածին հավասար անկյուն:
6. Կառուցել անկյան կիսորդը:
7. Կառուցել ուղղահայաց ուղիղ:
8. Կառուցել հատվածի միջնակետը:
 
\(1\). Գրիր, թե մեր խնդրում ի՞նչ հերթականությամբ պետք է կիրառել այդ քայլերը:
 
(Քայլը կարող է կրկնվել, քայլի համարը գրիր առանց կետի):
 
           
 
\(2\). Այս խնդիրը`