\(A\) և \(C\) կետերը գտնվում են ուղղի նույն կողմում, որին այդ կետերից տարված են հավասար երկարություններով \(AB\) և \(CD\) ուղղահայացները: Որոշիր հավասարABC անկյան մեծությունը, եթեADB \(=\) 71°
 
ABC\(=\)°-ի: