\(O\) հատման կետը \(AG\) և \(LV\) հատվածների միջնակետն է:
 
ԳտիրA և L անկյունների մեծությունները \(ALO\) եռանկյան մեջ, եթեV\(=\)24° ևG\(=\)33°
 
                                            \(V\)                                                                                     \(G\)
Trijst_vien_paz11.png\(A\)                                                                                                  \(L\)
                                              
Ա. Քանի որ հատվածները կիսվում են, ապա՝
 
1. \(ALO\) եռանկյան \(LO\) կողմը հավասար է \(GVO\) եռանկյան  կողմին:
            
 
2. \(ALO\) եռանկյան \(AO\) կողմը հավասար է՝  կողմին: 
           
 
\(LOA\) անկյունը հավասար է  անկյանը՝ որպես հակադիր անկյուն:
 
Եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն:
 
Բ. Հավասար եռանկյունների համապատասխան անկյունները հավասար են՝
 
A\(=\)°
 
L\(=\)°