Pazime32_uzd.png
 
Օգտագործելով նկարում բերված տեղեկությունները` գտիրLKN անկյան մեծությունը, եթեLKM\(=\)31°-ի:
 
1. Որոշիր հավասար եռանկյունները՝
 
Δ\(L\)\(=\)Δ\(K\):
 
2. ԳտիրLKM անկյանը համապատասխանաբար հավասար անկյունը՝
 
LKM\(=\):
 
3. LKN\(=\)°