Տրված է \(O\) կենտրոնով և \(CO\) շառավղով շրջանագիծ: Արդյո՞ք BOCևCOD եռանկյունները հավասար են՝ ըստ եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի:
  
rlABCD3lml.PNG