Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ճառագայթների, ուղիղների և հատվածների գաղափարները 3Մ.
2. Անկյան գաղափարը 3Մ.
3. Անկյան կողմերը 1Մ.
4. Ճառագայթի և հատվածի տարբերությունը 3Մ.