Lenki_salidz1.png
  \(x\)                                     \(t\)                                \(v\)
 
Միևնույն կետից դուրս է գալիս \(3\) ճառագայթ: Հայտնի է, որ \(t\) ճառագայթըxv անկյան կիսորդն է:
 
Հնարավոր է արդյո՞ք անկյունները վերադրել:
 
ա) xt և tv
 
բ) xt և xv
 
գ) tv և xv