Lenki_salidz2.png
\(R\)                \(S\)             \(C\)               \(U\)           \(Q\)         \(P\)
 
  
1. Ընդամենը քանի՞ անկյուն կաROP անկյան ներքին տիրույթում՝ ներառյալ նաևROP անկյունը:
 
Պատասխան`
 
2. Ո՞րն է տրված անկյան կիսորդը (օգտագործիր միայն լատիներեն տառեր):
 
ROC անկյան կիսորդը  ճառագայթն է:
 
SOP անկյան կիսորդը  ճառագայթն է:
 
COQ անկյան կիսորդը  ճառագայթն է:
 
3. Քանի՞ անկյունների համար է տրված ճառագայթը հանդիսանում անկյան կիսորդ: Գրիր թիվը:
 
OC ճառագայթը կիսորդ է՝  անկյունների համար:
 
OQ ճառագայթը կիսորդ է՝  անկյան համար:
 
OP ճառագայթը կիսորդ է՝  անկյան համար: