Տրված են \(ABC\) եռանկյան կողմերը՝ \(AC =\)25 սմ, \(CB =\)60 սմ, \(AB =\)65 սմ: Հաշվիր \(A\) անկյան սինուսի և կոսինուսի գումարը:
 
Acb.PNG
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականը:
 
Պատասխան՝ sinA+cosA\(=\)