Screenshot_24.png
 
Հավասարասրուն սեղանի անկյուններից մեկը \(150\)° է: Հաշվիր սեղանի մակերեսը, եթե նրա փոքր հիմքը 19 սմ է, իսկ սրունքը՝ 363 սմ:
 
Պատասխան՝ սեղանի մակերեսը iiսմ2 է: