\(30°\) անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ արժեքները
Դիտարկենք \(C\) ուղիղ անկյունով \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյունը և ենթադրենք, որ α=30°
 
Screenshot_10.png
 
Ուշադրություն
Հիշենք, որ ուղղանկյուն եռանկյան 30° -ի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին:
sin30°=BCAB=BC2BC=12
 
sin230°+cos230°=1 եռանկյունաչափական հիմնական առնչության հիման վրա՝
 
cos30°=1sin230°=114=32
 
Ունենք 30°-ի անկյան սինուսն ու կոսինուսը: Գտնում ենք նրանց հարաբերությունը՝ տանգենսը.
 
tg30°=sin30°cos30°=12:32=13=33
 
Ուշադրություն
Այսպիսով՝
 
sin30°=12, cos30°=32, tg30°=33
\(60°\) անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ արժեքները
Եթե ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60° է, ապա մյուս սուր անկյունը 30° է, և մենք գալիս ենք դիտարկած դեպքին:
  
  
Screenshot_11.png
  
Քանի որ անկյունները տեղերով փոխվեցին, ապա տեղերով փոխվեցին նաև նրանց դիմացի և կից էջերը, ուրեմն նաև սինուսն ու կոսինուսը: Ուրեմն՝
 
cos60°=12sin60°=32
 
Որտեղից՝
 
tg60°=sin60°cos60°=32:12=3
 
Ուշադրություն
Այսպիսով`
sin60°=32, cos60°=12, tg60°=3
\(45°\) անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ արժեքները
Եթե α=45°, ապա մյուս սուր անկյունը ևս 45° է, և մենք ստանում ենք հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն:
  
Screenshot_13.png
 
Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան էջերը հավասար են, ուրեմն հավասար են նաև 45°-ի անկյան սինուսն ու կոսինուսը: Հետևաբար, տանգենսը, որպես դրանց հարաբերություն, հավասար է մեկի՝ tg45°=sin45°cos45°=1
 
sin245°+cos245°=1 հիմնական առնչության հիման վրա՝
 
sin245°+cos245°=2sin245°=1sin245°=12sin45°=12=22
 
Ուշադրություն
Այսպիսով՝
sin45°=22, cos45°=22, tg45°=1
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: