\(ABC\) եռանկյան \(AB\) կողմը 14 սմ է, իսկ այդ կողմին տարված \(CM\) բարձրությունը՝ 10 սմ: Եռանկյան մեջ տարված է \(AN\) միջնագիծը: Գտիր \(ACN\) եռանկյան մակերեսը:
 
trijsturis2.jpg
 
Պատասխան՝ SACN\(=\) սմ2