Պրիզմա
Դիտարկենք հետևյալ բազմանիստը:  
 
Trijst_pr.png  
  
Այս բազմանիստի մակերևույթը կազմված է երկու հավասար եռանկյուններից (հիմքեր)՝ ABC և A1B1C1, իսկ մյուս բոլոր նիստերը ուղղանկյուններ են:
 
Դիտարկենք ևս մեկ բազմանիստ:
 
Reg_sest_pr.png
 
Այս բազմանիստի հիմքերը հավասար վեցանկյուններ են, իսկ մյուս բոլոր նիստերը ուղղանկյուններ են:
 
Բազմանիստների բերված երկու օրինակներում հիմքերը հավասար բազմանկյուններ են, իսկ մյուս բոլոր նիստերը ուղղանկյուններ են: Այդպիսի մարմինները կոչվում են ուղիղ պրիզմա:
 
Հավասար բազմանկյունները կոչվում են պրիզմայի հիմքեր:  
 
Ուղղանկյունները կոչվում են կողմնային նիստեր:
 
Ուղիղ պրիզման կոչվում է կանոնավոր, եթե պրիզմայի հիմքերը կանոնավոր բազմանկյուններ են:
Բուրգ
Բուրգ կոչվում է այն բազմանիստը, որի մակերևույթը կազմված է որևէ բազմանկյունից (հիմք) և ընդհանուր գագաթ ունեցող եռանկյուններից, որոնց ընդհանուր գագաթի հանդիպակաց կողմերը հիմքի կողմերն են:
Բազմանկյունը կոչվում է բուրգի հիմք:
 
Եռանկյունները կոչվում են բուրգի կողմնային նիստեր:
 
Եռանկյունների ընդհանուր գագաթը կոչվում է բուրգի գագաթ:
 
Գագաթից դուրս եկող կողերը կոչվում են կողմնային կողեր:
 
Հիմքի բազմանկյան կողմերի թվից կախված ներքևի նկարի բուրգը կոչվում է վեցանկյուն բուրգ:
 
Visp_piram.png
 
Հետևյալ բուրգը քառանկյուն բուրգ է:
 
Reg_cetrst_piram.png
 
Իսկ այս մեկը՝ եռանկյուն բուրգ է:
 
Tetraedrs.png
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: