Տրված է, որ A և B կետերը գտնվում են F1 և F2 կիզակետերով էլիպսի վրա: Որոշիր BF2 հատվածի երկարությունը, եթե AF1=3,AF2=8 և BF1=6
 
Պատասխան` BF2 հատվածի երկարությունը  է: