\(D\) կետը հավասարահեռ է եռանկյան բոլոր կողմերից: \(D\) կետից ի՞նչ անկյան տակ է երևում եռանկյան փոքր կողմը, եթե եռանկյան անկյունները հավասար են` 12°, 65° և 103°:
 
Եռանկյան փոքր կողմը \(D\) կետից երևում է i° անկյան տակ: