Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ
Եթե շրջանագծի վրա վերցնել երկու կետ, ապա շրջանագիծը կբաժանվի երկու աղեղների: Երկու աղեղների ծայրակետերն էլ \(A\) և \(B\) կետերն են, սակայն մեկը մյուսից երկար է:
Loki.png
 
Այդ երկու աղեղներն իրարից տարբերելու համար օգտագործում են նշանակման մի քանի ձև: Ձևերից մեկում օգտագործում են լատիներեն փոքրատառեր՝ AnB: Նաև կարելի է շրջանագծի վրա վերցնել երրորդ միջանկյալ \(C\) կետը: Այն կպատկանի աղեղներից մեկին և չի պատկանի մյուսին: Այս դեպքում \(ACB\) -ն նշանակում է այն աղեղը, որին պատկանում է \(C\) կետը:
 
Ցանկացած աղեղ ունի աստիճանային չափ: Մեր դիտարկած երկու աղեղների աստիճանային չափերի գումարը տալիս է լրիվ անկյան չափը՝ 360°: Եթե վերցված կետերը միացնող հատվածը տրամագիծ է, ապա աղեղն անվանում են կիսաշրջանագիծ: Կիսաշրջանագծի աստիճանային չափը 180° է:
Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ
Այն անկյունը, որի գագաթը շրջանագծի կենտրոնն է, կոչվում է կենտրոնային անկյուն:
C_lenkis.png
 
Աղեղի աստիճանային չափը հավասար է համապատասխան կենտրոնային անկյան աստիճանային չափին՝ \(AOB =\)\(AB\)
Այն անկյունը, որի գագաթն ընկած է շրջանագծի վրա, իսկ կողմերը շրջանագիծը հատում են, կոչվում է ներգծյալ անկյուն:
Iev_lenkis.png
 
Ներգծյալ անկյունը չափվում է այն աղեղի կեսով, որի վրա նա հենվում է՝
ACB=12AB
1. Նույն աղեղի վրա հենված ներգծյալ անկյունները հավասար են:
 
2. Կիսաշրջանագծի վրա հենված ներգծյալ անկյունը 90° է:
Iev_lenkis_taisns1.png        Iev_lenkis_taisns.png
Շրջանագծի հատվող լարերի հատկությունը
Hordas.png
 
Եթե շրջանագծի երկու լարեր հատվում են, ապա մի լարի հատվածների արտադրյալը հավասար է մյուս լարի հատվածների արտադրյալին:
 
Այս հատկությունն ապացուցվում է եռանկյունների նմանության գաղափարի օգնությամբ՝ ΔCKAΔBKD: Այս գաղափարը կուսումնասիրենք հետագայում:
 
Նշենք, որ ապացույցի հիմքում ընկած է այն փաստը, որ նշված եռանկյունների բոլոր երեք անկյունները համապատասխանաբար հավասար են՝ 1 անկյունները նույն աղեղի վրա հենված ներգծյալ անկյուններ են, իսկ 2 անկյունները՝ հակադիր են: 
 
Այսպիսով՝ AKKB=CKKD
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Գ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 8-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ 97", 2007: