\(LMN\) եռանկյանը ներգծած է շրջանագիծ, որը շփման կետերով բաժանվում է՝ \(AB =\)94° և \(BC =\)104° աղեղների:
 
Հաշվիր եռանկյան անկյունները և \(CA\) աղեղի աստիճանային չափը: 
  
14_1ok.png
 
\(L =\)°
  
\(M =\)°
  
\(N =\)°
  
\(CA =\)°