\(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյանը ներգծված է շրջանագիծ, \(B\) -ն ուղիղ անկյունն է: Հաշվիր եռանկյան \(A\) և \(C\) անկյունները և կենտրոնային անկյունները, եթե \(FOE\)\(=\)144°
 
13ok.png
 
\(A =\)°
 
\(C =\)°
 
\(EOD\)\(=\)°
  
\(DOF\)\(=\)°