Ուղղանկյուն եռանկյունը պտտվում է իր մեծ էջի շուրջ: Որոշիր առաջացած կոնի կողմնային մակերևույթի մակերեսը, եթե եռանկյան էջերը 21 և 28 սմ են:
 
Պատասխան՝ Sկողմն=iπսմ2