Որոշիր գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը, եթե նրա կողմնային մակերևույթի մակերեսը 33π սմ2 է:
 
Պատասխան՝ գլանի առանցքային հատույթի մակերեսը  սմ2 է: