1. Ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են հավասար 0-ի:
 
 
2. Ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են հավասար sin45°-ի արժեքին: