Տրված է, որ tgα=1160
 
Որոշիր այդ անկյան կոսինուսը:
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
  
Պատասխան՝ cosα=ii