Տրված է կանոնավոր \(n\)-անկյուն բազմանկյուն և նրան արտագծած \(R\) շառավղով շրջանագիծ:
 
1. Որոշիր բազմանկյան մակերեսը, եթե \(n = \)6 և \(R = \)10 սմ:
 
Եթե արմատ չկա, ապա արմատի տակ տեղադրիր \(1\)
  
\(S = \)ii սմ²
 
2. Որոշիր բազմանկյան մակերեսը, եթե \(n = \)10 և \(R = \)10 սմ:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև ամբողջը:
  
\(S = \) սմ²