Հեռավորությունը կետերի միջև
her.png
 
Հաշվենք MA հեռավորությունը M1;2 և A4;3 կետերի միջև:
 
Այդ կետերից տանենք կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ հատվածներ և դիտարկենք առաջացած APM ուղղանկյուն եռանկյունը:
 
Հաշվենք APM եռանկյան MP և AP էջերը՝ MP=41=3,AP=32=1
 
Ունենալով APM ուղղանկյուն եռանկյան էջերը, Պյութագորասի թեորեմի միջոցով, գտնում ենք եռանկյան MA ներքնաձիգը՝
 
MA=MP2+AP2=32+12=10
 
Այս օրինաչափությունը տեղի ունի նաև ընդհանուր դեպքում:
 
Եթե կոորդինատային հարթության վրա տրված են երկու կետեր՝ Kx0;y0 և Lx1;y1, ապա այդ կետերի միջև dKL հեռավորությունը կարելի է հաշվել հետևյալ բանաձևով՝
  
dKL=x1x02+y1y02
Այսպիսով, հարթության վրա տրված երկու կետերը միացնող հատվածի երկարությունը հավասար է՝
 
dKL=x1x02+y1y02
 
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, Զանգակ, 2013