Եռանկյան միջին գծի հատկությունը
Եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածը կոչվում է այդ եռանկյան միջին գիծ:
Եռանկյան միջին գիծը զուգահեռ է եռանկյան կողմերից մեկին և հավասար է այդ կողմի կեսին:
Vidusl.png
 
EFACEF=AC2
 
Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք միջին գիծ:
 
Vidusl2.png
 
Միջին գծերն են \(DE\), \(EF\) և \(DF\) հատվածները:
 
Ուշադրություն
Տրված \(ABC\) եռանկյունը և նրա միջին գծերով կազմված \(FDE\) եռանկյունը նման եռանկյուններ են՝ եռանկյունների նմանության երրորդ հայտանիշի համաձայն (երեք կողմերը համեմատական են):
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: