Համեմատական հատվածներ
Հատվածների հարաբերություն կոչվում է նրանց երկարությունների հարաբերությունը:
Դիտարկենք \(AB\) և \(VN\) հատվածները, ընդ որում՝ \(АВ\) հատվածը \(2\) անգամ մեծ է \(VN\) հատվածից:
 
Proporc_nogr1.png
 
\(AB\) և \(VN\) հատվածների հարաբերությունը հավասար է \(2 : 1\)
 
ABVN=21
 
Ինչպես նաև, կարելի է պնդել, որ \(VN\) և \(AB\) հատվածների հարաբերությունը հավասար է \(1 : 2\)
 
VNAB=12 
 
Հետևյալ օրինակում \(AR\) հատվածը հավասար է երեք միավորի, իսկ \(VZ\) հատվածը՝ երկու միավորի:
 
Proporc_nogr2.png
 
\(AR\) և  \(VZ\)  հատվածների հարաբերությունը հավասար է \(3 : 2\)՝
 
ARVZ=32 կամ VZAR=23
Եթե \(a\) և \(b\) հատվածների հարաբերությունը հավասար է \(c\) և \(d\) հատվածների հարաբերությանը, այսինքն՝  ab=cd, ապա այդ հատվածները կոչվում են համեմատական:
Համեմատենք վերևում դիտարկված հատվածները: Դրանք համեմատական չեն, քանի որ՝
 
ABVNARVZ
 
Դիտարկենք հետևյալ նկարները:
 
Proporc_nogr1.png
 
Proporc_nogr3.png
 
Համեմատենք ABVNև AHVT հարաբերությունները՝ ABVN=21иAHVT=4221=21
 
Ուրեմն, ABVN=AHVT, և հատվածները համեմատական են:
 
Հատվածների հարաբերություն կազմելու համար անհրաժեշտ է ունենալ երկու հատված: Համեմատական հատվածներ գտնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հատվածների երկու զույգ:
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: