Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից
Հիշենք վեկտորների հավասարության սահմանումը:
Վեկտորները կոչվում են հավասար, եթե նրանք համուղղված են, և նրանց երկարությունները հավասար են:
Սահմանումից երևում է, որ վեկտորների հավասարությունը կախված է վեկտորների երկարություններից և ուղղություններից, իսկ սկզբնակետերն ու վերջնակետերը դեր չեն խաղում:
Մասնավորապես, եթե վեկտորների մոդուլները և ուղղությունները համընկնում են, ապա նրանց սկզբնակետերը կարող են ցանկացած կետեր լինել:
Եթե A կետը a վեկտորի սկիզբն է, ապա ասում են, որ a վեկտորը տեղադրված է A կետում:
Ցանկացած A կետից կարելի է տեղադրել տրված a վեկտորին հավասար միակ վեկտորը:
Այսպիսով, վեկտորների հավասարության համար նրանց սկզբնակետերը դեր չեն խաղում, ուրեմն մենք կարող ենք տրված վեկտորի սկզբնակետը ընտրել առավել հարմար ձևով՝ տեղադրելով վեկտորը մեզ հարմար կետում:
Տարբեր կետերից տեղադրված հավասար վեկտորները նշանակում են նույն տառով և չեն տարբերում իրարից:
Բազմաթիվ հարցերում հարմար է վեկտորի սկզբնակետը տեղադրել O0;0 կետում:
Այդ դեդեպքում վեկտորի մոդուլն ու ուղղությունը որոշվում են միայն նրա վերջնակետի կոորդինատներով՝ Bx;y (տես ներքևի նկարը):
 
векторы-модуль-формула.png
a վեկտորի կոորդինատներ անվանում են a վեկտորը O0;0 կետում տեղադրելուց առաջացած Bx;y վերջնակետի  x;y կոորդինատները և գրում՝  ax;y
Եթե գտնված են a վեկտորի կոորդինատները՝ ax;y, ապա շատ հարցեր հեշտանում են: Մասնավորապես, ըստ Պյութագորասի թեորեմի, գտնում ենք a վեկտորի մոդուլը՝  
a=AB=x2+y2
 
Ուշադրություն
Այսպիսով, վեկտորի կոորդինատները գտնելու համար պետք է այն տեղադրել O0;0 կետում և որոշել առաջացած վեկտորի վերջնակետի կոորդինատները:
Դիցուք տրված է Ax1;y1 սկզբնակետով և Bx2;y2 վերջնակետով a=AB վեկտորը:
Տեղադրենք a վեկտորը O0;0 կետում և որոշենք առաջացած վեկտորի վերջնակետի կոորդինատները:
 
Եթե նշանակենք x=x2x1 և y=y2y1, ապա հենց այս թվերը կլինեն a վեկտորի կոորդինատները՝ ax;y
Այսպիսով՝  Ax1;y1 սկզբնակետով և Bx2;y2 վերջնակետով  a=AB վեկտորի կոորդինատները հավասար են վերջնակետի և սկզբնակետի կոորդինատների տարբերություններին՝  ax2x1;y2y1
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի.Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: